فصلنامه پرستاری سالمندان- فرم تعهد نویسندگان
فرم تعهد نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نویسنده محترم مسئول: لطفا از فرم تعهد نامه پرینت گرفته و توسط خودتان و سایر نویسندگان محترم ( با ذکر ترتیب نویسندگان) تکمیل نمایید. سپس نامه را اسکن نموده و در بخش ارسال مقاله و در قسمت فایل پیش نیاز بارگذاری نمایید تا به شما اجازه ارسال مقاله داده شود. در غیر اینصورت مقاله جنابعالی وارد روند داوری نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری سالمندان:
http://jgn.medilam.ac.ir/find-1.114.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب