فصلنامه پرستاری سالمندان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: ایلام-بلوار پژوهش-دانشگاه علوم پزشکی ایلام- دانشکده پرستاری و مامایی - دفتر فصلنامه پرستاری سالمندان. صندوق پستی 6939177143 -
 تلفن تماس: 32227116-084 -
فاکس: 32227123-084
 E-mail: magnurse@medilam.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری سالمندان:
http://jgn.medilam.ac.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب