فصلنامه پرستاری سالمندان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  هیات تحریریه فصلنامه

  مدیر مسئول : دکتر مصیب مظفری

  سردبیر: دکتر علی دل پیشه

  معاون سر دبیر: دکتر حمید تقی نژاد

  مدیر اجرائی : مهدی زرین سبب

  اعضای هیئت تحریریه فصلنامه پرستاری سالمندان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

-دکتر علی دل پیشه
، استاد، دکتری اپیدمیولوژی،دانشگاه علوم پزشکی ایلام. (CV)

-دکتر افرا خسروی، استاد، دکتری ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام. (CV)


-دکتر سودابه جولایی، دانشیار، دکتری آموزش پرستاری،  دانشگاه علوم پزشکی ایران (cv)    

-دکتر فاطمه دباغی، دانشیار، دکترای تخصصی مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

-دکتر فریبا میر بلوک، دانشیار، دکتری تخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان (cv)

-دکتر نسیبه زنجری، استادیار، دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. (cv)

- دکتر احمد دلبری، دانشیار، دکترای تخصصی علوم اعصاب سالمندی. مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران. گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا سوئد. (cv)

- دکتر یدالله ابولفتحی ممتاز، دانشیار، دکترای تخصصی سلامت سالمندان.  مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. موسسه تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، مالزی
. (cv)

- دکتر خیرالله اسدالهی، استاد، دکتری اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(CV)


-دکتر ایرج پاکزاد، استاد، دکترای باکتری شناسی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(CV)

-دکتر زینب غضنفری، دانشیار، دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(cv)

-دکتر کوروش سایه میری، دانشیار، دکتری آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(cv)

-دکتر مصیب مظفری، دانشیار، دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(cv)

-دکتر رضا ولیزاده، دانشیار، متخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(cv )

-دکتر حمید تقی نژاد، استادیار، دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)

-دکتر محمدرضا کفاشیان، دانشیار، دکترای فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام.(CV)

-دکتر آرمان آزادی، استادیار، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام. (CV)

-مهندس منصور امرایی، مربی، کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)


-دکتر علی میری، عضو هیات علمی گروه تغذیه، معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل(CV)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری سالمندان:
http://jgn.medilam.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب