دوره 3، شماره 4 - ( تابستان 1396 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد ، Piri.elham71@yahoo.com
چکیده:   (121 مشاهده)
چکیده
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: سالمندی و افسردگی دو عامل اصلی در کاهش عزت نفس افراد است. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، نیمه تجربی با ماهیت کاربردی، بود. جامعه آماری را زنان سالمند مراکز سالمندان شهرکرد تشکیل داد. 90 نفر از زنان سالمند با دامنه سنی 85- 60 سال به صورت هدفمند انتخاب شدند. آن ها سالمندانی بودند که بر اساس پرسشنامه افسردگی بک افسرده بودند و بر اساس پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ عزت نفس پایینی داشتند. سپس از بین آن ها دو گروه، تجربی (15 نفر) و شاهد (15 نفر)، به صورت تصادفی انتخاب شد. برنامه ی تمرینی به مدت هشت هفته و سـه روز در هفتـه انجـام شـد. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ توسط سالمندان تکمیل شد. سپس محقـق بـه مـدت 1 مـاه روند اجرای برنامه تمرینی را از طریق حضور در مراکز پیگیری کرد و آزمون پیگیری گرفته شد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل مانکوا استفاده شد. برای بررسی همسانی کواریانس ها از آزمون باکس و برای تعیین همسانی واریانس نمرات از آزمون لوین استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار spss  نسخه 23 در سطح معناداری (05/0p<) استفاده شد.
یافته ها: پس از هشت هفته تمرینات منتخب یوگا، تفاوت نمرات دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون (001/0p=) و مرحله پیگیری (001/0p=) معنادار بود.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، تمرینات منتخب یوگا با افزایش عزت نفس در سالمندان افسرده، می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و مفرح، برای بهبود عزت نفس و پیشگیری از کاهش عزت نفس در سالمندان افسرده توصیه شود.
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: تمرین یوگا، عزت نفس، افسرده، سالمندی
 
واژه‌های کلیدی: تمرین یوگا، عزت نفس، افسرده، سالمندی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵