دوره 3، شماره 4 - ( تابستان 1396 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار دانشگاه تهران ، h.minoonejad@ut.ac.ir
چکیده:   (772 مشاهده)

مقدمه و هدف: زمین خوردن یکی از شایع‌ترین وجدی‌ترین مشکلات دوران سالمندی است و دارای عواقب جسمانی، روانی و بار مالی زیادی است، برای سالم سالمند شدن حفظ تعادل و تحرک ضروری است. هدف این تحقیق تآثیر شش هفته تمرین با نردبان زمینی تعادل بر تعادل ایستا و پویا سالمندان بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون می‌باشد، که در آن 30 زن و مرد سالمند 70 تا 79 سال(15 مرد با میانگین سنی 84/2±80/73 و 15 زن با میانگین سنی 95/2±00/75) به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به انجام تمرینات تعادلی با نردبان زمینی تعادل (6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه) پرداختند. گروه کنترل نیز به تمرین تنها راه رفتن پرداختند. قبل و بعد از 6 هفته تمرینات، آزمون‌های مقیاس تعادلی برگ (BBS)، و زمان برخاستن و رفتن (TUG) به عمل آمد. از آزمون‌ تحلیل کواریانس (ANCOVA) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد، کلیه تحلیل‌ها به‌وسیله بسته آماری SPSS18 استفاده شد. سطح معنی‌داری نیز در تحقیق حاضر برابر با 9۵٪ و میزان آلفا کوچک‌تر و یا مساوی با 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان‌گر تاثیر معناداری یک دوره تمرین با نردبان زمینی تعادل بر بهبود تعادل بود. دلایل احتمالی بهبود تعادل در نتیجه تمرین شامل افزایش قدرت و استقامت اندام تحتانی آزمودنی‌ها و بهبود دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی می‌باشد. با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان پیشنهاد کرد که در طراحی برنامه‌های بهبود تعادل در سالمندان، به تمرینات با نردبان زمینی تعادل توجه خاص شود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که تمرین با نردبان زمینی تعادل می‌تواند باعث بهبود تعادل ایستا و پویا در سالمندان گردد.لذا از نتایج تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گیری کرد که جهت بهبود تعادل ایستا و پویا سالمندان می توانند از تمرینات با این وسیله استفاده کنند.

 
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵